Platforma modowa must-have.pl to markowe ubrania dla kobiet, mężczyzn i dzieci, najwnosze wzory butów, biżuterii i dodatków

Twoje ulubione marki

Przeglądaj produkty najlepszych marek na rynku.
Szybko i wygodnie!

 • Ponad

  200

  znanych marek

 • Obecnie w serwisie

  42 428

  dostępnych produktów

must-have.pl

Regulamin

§1 Definicje

 1. Serwis - witryna internetowa dostępna pod adresem must-have.pl służąca do prezentacji towarów oferowanych przez sklepy internetowe głównie z branży fashion. Strona jest dostępna na różnych typach urządzeń: komputer, laptop, telefon komórkowy
 2. Użytkownik - osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia i posiada zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która korzysta z Serwisu i zaakceptowała niniejszy Regulamin
 3. Usługodawca - podmiot świadczący usługę dostępu do zasobów Serwisu znajdującego się pod adresem must-have.pl
 4. Sklep - sklep internetowy, którego oferta za pośrednictwem sieci afiliacyjnych jest dostępna na platformie modowej znajdującej się pod adresem must-have.pl
 5. Towar - produkt oferowany przez Sklepy podpięte do Serwisu za pośrednictwem sieci afiliacyjnych; używane również "Produkt"
 6. Sieć afiliacyjna - skupia partnerów, z którymi współpracuje Serwis
 7. Regulamin - niniejszy dokument

§2 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Serwisu must-have.pl
 2. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny pod adresem https://must-have.pl/regulamin w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie poprzez wydrukowanie lub zapisanie na dowolnym nośniku w każdej chwili. Regulamin określa i reguluje ogólne warunki oraz zasady korzystania z platformy modowej znajdującej się pod adresem must-have.pl
 3. Poprzez akceptację Regulaminu Użytkownik potwierdza, że zapoznał się w pełni z jego treścią oraz akceptuje wszystkie jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania

§3 Założenia ogólne

 1. Platforma modowa znajdująca się pod adresem must-have.pl nie prowadzi sprzedaży, a tym samym nie jest stroną w przebiegu transakcji, a jedynie prezentuje oferty handlowe Sklepów
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów Regulaminu w dowolnym czasie. Usługodawca poinformuje o tym fakcie Użytkowników wraz z podaniem czasu wejścia zmian w życie
 3. Użytkownik może korzystać z platformy za pomocą urządzeń komunikujących się z Internetem (komputer, telefon, tablet, telewizor, etc.). W przypadku niektórych usług Serwis zastrzega sobie możliwość skorzystania z pełnej ich funkcjonalności tylko w przypadku akceptacji plików cookies i obsługi Java Script
 4. Zakres usług świadczonych Użytkownikom przez Serwis
  • uzyskiwanie informacji o Towarach oferowanych przez Sklepy;
  • uzyskiwanie informacji o akcjach promocyjnych i wyprzedażowych oferowanych przez Sklepy;
  • przejście na strony Sklepów, których produkty prezentowane są w Serwisie;
  • otrzymywanie newslettera z ofertami handlowymi;
  • obserwowanie towarów dostępnych w Serwisie za pomocą działu "Ulubione";
  • filtrowanie i sortowanie produktów na listingach;
  • przeglądanie produktów podobnych do klikniętego produktu przez użytkownika;
  • korzystanie z wyszukiwarki produktów;
  • przeglądanie informacji o charakterze informacyjno-inspiracyjnym z zakresu mody
 5. Serwis must-have.pl dokłada wszelkich starań, aby informacje prezentowe przez Sklepy były zgodnie z aktualnym stanem faktycznym, jednak nie może tego w pełni zagwarantować. Celem dokładnego sprawdzenia aktualności ceny, opisu oraz dostępności Towaru, Użytkownik powinien przejść na witrynę internetową Sklepu, z którego pochodzi oferta. Serwis must-have.pl zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice w cenie lub opisie Towaru pomiędzy informacją prezentowaną w Serwisie i na stronie internetowej Sklepu
 6. Transakcja kupna pomiędzy Użytkownikiem i Sklepem odbywa się na warunkach określonych przez Sklep i powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Serwis must-have.pl nie odpowiada za treść ofert prezentowanych przez Sklepy, a także za przebieg ewentualnych transakcji kupna, w szczególności nie odpowiada:
  • zgodność wykonania umowy z treścią informacji zawartej w Serwisie;
  • za jakość, bezpieczeństwo, legalność Towarów, a także prawdziwość i rzetelność ich opisu prezentowanych w Serwisie przez Sklepy;
  • z tytułu rękojmi, gwarancji oraz uprawnień konsumenckich związanych z Towarem i transakcją sprzedaży ani za sposób wykonania, nie wykonania czy też nienależytego wykonania przez Sklep obowiązku lub obowiązków wynikających z umowy kupna-sprzedaży Towaru lub przepisów prawa

§4 Rejestracja i konto użytkownika

 1. Rejestracja, założenie oraz prowadzenie konta Użytkownika w Serwisie jest bezpłatne
 2. Rejestracja Użytkownika następuje poprzez poprawne wypełnienie i przesłanie Usługodawcy formularza rejestracyjnego znajdującego się pod adresem https://must-have.pl/register
 3. Użytkownik ma obowiązek podać w formularzu prawdziwe dane. W przypadku podania przez Użytkownika fałszywych danych Usługodawcy przysługuje prawo odmowy jego rejestracji lub - w przypadku ustalenia, że dane są nieprawdziwe, po dokonaniu rejestracji - prawo zablokowania konta Użytkownika oraz jego wyrejestrowania z Serwisu. O fakcie oraz przyczynach odmowy rejestracji lub blokady konta Użytkownik będzie poinformowany przez Usługodawcę drogą elektroniczną.
 4. Użytkownik nie ma prawa udostępniania swojego konta osobom trzecim lub korzystania z kont innych Użytkowników

§5 Odpowiedzialność Serwisu

 1. Serwis dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie
 2. Serwis daje sobie możliwość tymczasowych przerw w działaniu ze względu na prace techniczne
 3. Serwis must-have.pl zastrzega, że reklamacje dotyczące jakości lub wad Towarów nabytych od Sklepów, czy też nienależytego wykonania bądź niewykonania umowy należy kierować bezpośrednio do Sklepu, z którego Towar pochodzi i nie będą one rozpatrywane przez serwis must-have.pl

§6 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin może ulec zmianie, o czym Użytkownicy będą informowani przez Usługodawcę poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany Regulaminu na stronach serwisu
 2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną
 3. Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny

Ostatnia zmiana w Regulaminie: 1 lutego 2022 roku